سرمایه‌های دل

پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٢

كيش و آيين من

·     بياموزم كه براي امروز زندگي كنم.

·     دريابم كه بايد بپذيرم هر آنچه را در كف اختيار نمي توانم و همه چيز را اين همه جدي نگيرم.

·     جسارت و اميد را فرو نگذارم و ترديد را نگذارم كه مرا دلسرد كند ، از انجام آنچه در دل دارم.

·     به ياد نگه دارم كه جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هر چه بيشتر است ، يادم باشد كه سهم خود را ادا كنم.

·     پل هايي بسازم بجاي ديوار.

·     در همه كس از آنچه دارند بهترينش را بيابم و به نقش ظاهر خويش زيبايي درونشان را به آنان بنمايم.

·     به خاطر نگه دارم كه بي دوست ، زندگي هيچ نخواهد بود و سپاس آن بدارم كه با ايشان همه چيز تواند شد.

·     دريابم كه وسعت زندگي فرا روي من است ، اما چنان عزيز كه يك لحظه تباه نبايد كرد .

·     كار كنم تا رسيدن به هدفهايم و بدانم كه بدست خواهند آمد .

·     به جانب روياهايم دست برآرم ، با توان ، به تصميم و با ايمان .

·     و سرانجام بدانم كه زندگي با من سازگار است ، اگر من بكوشم كه با زندگي سازگار باشم.

          (Laine Parsons)

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان