سرمایه‌های دل

یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳

چندی از بزرگان

بردن همه چيزنيست اما تلاش براي بردن چرا

-اگرخاموش بنشينی تا ديگران به سخنت آورند بهترازآن است که سخن بگوئی وخاموشت کنند 

-سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند

- برای اينکه دوست پيدا کنی، بايد خود رالايق وآماده دوستی بار بياوری

-بهترين مردم کسی است که بيشتر به حال مردم سودمند باشد رسول اکرم (ص)

-بردباری در زمان خشم، مشکل ترين ولی باارزش ترين کارهاست

-به جای آنکه به تاريکی لعنت بفرستيد يک شمع روشن کنيد  کنفوسيوس

-خردمند به کار خويش تکيه کند و نادان به آرزوی خويش .حضرت علی (ع)

-آفتاب به گياهی حرارات مي دهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد  

-هشت بار که افتادی ، برای هشتمين بار برخيز .

-ممکن است دروغ يكسال  بدود ولی راستی در يک روز از او جلو می افتد.    

-سوالهای هر کس بيش از جواب هايش اورا می شناساند.  

-هرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بيشتر به افکار ديگران احترام می گذاريد.   

-از زندگی خود لذت ببريد، بدون آنکه آنرا با زندگی ديگران مقايسه کنيد.   

-عيب جامعه اين است که همه دلشان می خواهد آدم مهمی باشندوهيچ کس نمی خواهد فرد مفيدی باشد.    چرچيل

-جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست 

-عفو کردن خطا، انتقام ملايمی است  

-اشک های ديگران را مبدل به نگاه های پرازشادی نمودن،بهترين خوشبختی هاست

-ناتوان ترين مردم کسی است که نتواند دوستی به دست آورد وناتوان تر از او کسی است که دوستی راکه يافته از دست بدهد.        

-اگر قصد رقابت داری، باکسی رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد

-هر اقدام بزرگ در ابتدا ، محال به نظر می آيد

- تاوقتی که به قدرت نرسيده ای مطيع باش وچون به آن رسيدی متواضع باش

-آن کس که از اول می داند به کجا می رود خيلی دور نخواهد رفت

-زينت انسان سه چيزاست:علم ، محبت آزادی

-از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نيست ، پرهيزنما

-هيچ ناز بالشی ،نرم تر از وجدان آسوده نيست

-دست لرزان گره باز نمی کند و در خاطر پريشان فکردرست بر نمی آيد.              

-جهان بزرگ است و آدميزادکوچک، اما آدميزاد می تواند آنقدر بزرگ شود که جهان در برابربش کوچک گردد. 

-کار کردن خوب است اما زندگی کردن را فراموش مکن .    

-کسانی که در انتظار زمان نشسته اند ، آن را از دست داده اند.   

-دروغگوئی مرد همين بس که هرچه بشنود بگويد.               حضرت محمد (ص)

-حتی از سنگ هائی که بر سر راه قرار گرفته اند می توان چيزهای زيبائی ساخت.     

-از خوردن حرف کسی سوءهاضمه نمی گيرد.               

-شما بايد اهداف درازمدت داشته باشيد تا از شکست های کوتاه مدت نرنجيد. 

-هرقدر هم در يک جاده عوضی رفته باشی ، برگرد.    

- خود را بشناس و آنچه هستی باش ، بدان که در دنيا کسی مثل تو نيست.    

-يکی از ناشناخته ترين لذتها در زندگی حرف زدن با خويشتن است.  

-اگر بدنبال فرصت ها بگرديم چند برابر می شوندو اگر آنها را ناديده بگيريم ، از ميان می روند.  

-کسی که می خواهد درو کند ، بايد بکارد.                       

-انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسيدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آنرا به وجود می آورد.   

-سعی کن آنچه مقدر است  ، آرام تحمل کنی .                 

-پايان دانائی ، نادانی است و پايان خرد، حيرت و سرگردانی است و پايان معرفت ، پذيرش و تسليم .   حضرت علی (ع)

-دوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملاءعام تحسين .

-به زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد.  

-خطاهای ديگران را، چون خطای خويش ، تحمل کن.

-کاری که در راه خدا باشد ، مزد خدائی هم دارد. امام رضا (ع)

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان