درد و دل یه آدم بزرگ...

ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ

ﻧﻪ ﺣﺘﯽ

ﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ

 ﺩﻟﻢ

ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ 

ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟﯽ ﺷﻪ 

هزار باﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﯼ یه ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻡ

ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ 

ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ 10 ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ 

ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ

ﺳﺮﭼﯿﺰﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ

ﺍﻧﻘﺪ ﺑــــﺨﻨﺪﻡ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ 

آﺩﺍﻣﺲ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﻼﺳﺎ 

ﻋﯿﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﮏ

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ 

مورچه هاﺭﻭ ﺑﮑﺸﻢ

 

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣــﺎﺩﺭﻡ

ﺍﺷﮑﻤﻮ

ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻪ ﻧﻪ

ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺗﻨﻢ 

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ

ﺍﯾﻨﮑﻪ

ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ

 هزار توﻣﻦ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺧــــﻮﺵ

 ﺑﺎﺷﻪ

ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻡ

ﻏﺮﻭﺑﺎﯼ ﺑﻌﻀﻲ ﺭﻭﺯﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ " ﺁﻧﺸﺮلی"  باشم   

ﻭﻟﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻤﻮﻧﻢ

 

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ

ﺑﺰﺭگ شم !! 

 

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﺧﯿـــــــﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺱ

/ 2 نظر / 12 بازدید
کلبه برفی من

آخ که منم خیلی دلم اون روزا رو می خواد چه لذتی داشتن همه اینایی که گفتی دلم براشون تنگ شد دلبسته به سکه های قلک بودیم دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگ تر شدن خوب نبود ای کاش تمام عمر کودک بودیم

سارا

منم یه مدته خیلی دلم هوای اون موقع ها رو کرده چقدر معصوم بودیم و پاک بدون داشتن دغدغه های امروزی چه دنیایی داشتیم و قدرشو ندونستیم هیچوقت فکرشو نمیکردم یه روز حسرت دوران بچگیمو بخورم دلم اون روزها رو میخواد.....