گرگ درون...

 

سرخ پوست پیری از حقایق زندگی برای کودکش چنین گفت:در وجود هر انسانی همیشه مبارزه ای جریان دارد مانند مبارزه دو گرگ که یکی از گرگها سمبل بدیها مثل: حسد، غرور، دروغ، تکبر و خود خواهی است و دیگری سمبل مهربانی عشق، امید و حقیقت .

سخنان پدر، کودک را به فکر فرو برد، تا اینکه پرسید: پدر کدام گرگ پیروز میشود؟

پدر لبخندی زد و گفت: گرگی که تو به آن غذا می دهی..

/ 1 نظر / 11 بازدید
سارا

بسیار زیبا..... خیلی قشنگ نفس رو توضیح داده واسه کودکش...