كيش و آيين من

·     بياموزم كه براي امروز زندگي كنم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·     دريابم كه بايد بپذيرم هر آنچه را در كف اختيار نمي توانم و همه چيز را اين همه جدي نگيرم.

·     جسارت و اميد را فرو نگذارم و ترديد را نگذارم كه مرا دلسرد كند ، از انجام آنچه در دل دارم.

·     به ياد نگه دارم كه جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هر چه بيشتر است ، يادم باشد كه سهم خود را ادا كنم.

·     پل هايي بسازم بجاي ديوار.

·     در همه كس از آنچه دارند بهترينش را بيابم و به نقش ظاهر خويش زيبايي درونشان را به آنان بنمايم.

·     به خاطر نگه دارم كه بي دوست ، زندگي هيچ نخواهد بود و سپاس آن بدارم كه با ايشان همه چيز تواند شد.

·     دريابم كه وسعت زندگي فرا روي من است ، اما چنان عزيز كه يك لحظه تباه نبايد كرد .

·     كار كنم تا رسيدن به هدفهايم و بدانم كه بدست خواهند آمد .

·     به جانب روياهايم دست برآرم ، با توان ، به تصميم و با ايمان .

·     و سرانجام بدانم كه زندگي با من سازگار است ، اگر من بكوشم كه با زندگي سازگار باشم.

          (Laine Parsons)

/ 1 نظر / 8 بازدید
aaaaaaa

salam kheily ghashnagh bod ,,,,,,movafagh bashy be weblog man sary bezan