ش مثل "شما"

شما که دوری
شما که نه "تو" هستی نه "او"
شما که ترجیحت دوری و دوستیست

شما که اخم و ابرو بالا انداختن را
به لبخند تر جیح می دهی

شما که عطر خوب میزنی
نه برای بوی خوبش ، حال خوبش
برای جا ماندش بعد از خودت

شما که نبودن همیشه ترجیحت به بودن است
شما که
در دسترس نبودن آرامت میکند
و گفتن من وقت ندارم برایت شیرین
شما که

فکر میکنی همیشه کسی هست
که" تو" برایش خودت را "شما" جا بزنی
و" او" شما را در دل: تو" صدا کند

به همین "ش" اول " شما" قسم

یک روز دلت ضعف میکند برای

"تو" شدن برای "او"
روزی که
"او" می شود

"شما"..

/ 2 نظر / 12 بازدید
سرباز

نیما خان سلام پست هات مخدر داره ، باید هوای خودمو بیشتر داشته باشم

سرباز سادیسمی

سلام آقا نیما گل یه پست بزار که این حال خراب ما داغون تر بشه منتظر هستم