شب بود و شمع بود و من بودم و غم

شب رفت وشمع سوخت ومن مادم وغم

 

 

                             به چه می انديشی ای سراپا همه خوبی؟ 

/ 0 نظر / 4 بازدید