پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

قدسيان را عشق هست و درد نيست درد را جز آدمي درخورد نيست هر كه او خواهان درد كار نيست از درخت عشق برخوردار نيست گر تو هستي اصل عشق و مرد راه درد خواه و درد خواه و درد خواه عطار نيشابوري
/ 8 نظر / 4 بازدید