درد و دل یه آدم بزرگ...

ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ  ﺩﻟﻢ ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ  ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید
اسفند 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
4 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
20 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
6 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
6 پست
تیر 86
10 پست
خرداد 86
12 پست
اسفند 85
12 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
13 پست
اسفند 84
8 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
9 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
11 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
10 پست
تیر 84
11 پست
خرداد 84
14 پست
اسفند 83
18 پست
بهمن 83
17 پست
دی 83
22 پست
آذر 83
17 پست
آبان 83
15 پست
مهر 83
19 پست
شهریور 83
20 پست
مرداد 83
17 پست
تیر 83
24 پست
خرداد 83
15 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
8 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
16 پست