تذکر به خودم...

 

گستاح بودن آسان است. به تلاش نیازی ندارد و نشانه ضعف و ناامنی است.

مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت نفسی عظیم است.

مهربان بودن در هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست. مهربانی خصیصه کسی است که کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و به بینش عمیقی از خود فهمی و عقل دست یافته است.

مهربانی نشانه قدرت است نه ضعف. 

/ 1 نظر / 17 بازدید
maryami

سلام پــــــــــــــــس یعنــــــــــــــــــــــی مــــــــــــــــن خیلی قدرتمنــــــــــــــــــــــدم[قلب]