بياد قربانيان بم

<?xml:namespace prefix = o />

كلاغ پر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شب رسيد

مادر و مادربزرگ

محسن و پروانه و ناهيد و من

گرم بگو و بخند:

سار پر

باز پر

هد هد و گنجشك ، كبوتر ، كلاغ ، جغد دل آزار پر

يا به غلط مار پر

شب گذشت

صبح شد

ناگهان

خاك دهان باز كرد:

گفت پر

شهر پر

كوچه پر

سنگ و گل و شيشه پر

باغ هم از ريشه پر

ظهر شد.

مادرم از گوشه ی ويرانه خواند:

عشق پر

خانه پر

محسن و پروانه پر ...

 

/ 0 نظر / 12 بازدید